Skolens historie

Høyland ungdomsskole er en flerkulturell skole, der elevene har bakgrunn fra ca 21 ulike land. Skolen ligger i Sandnes Kommune i Rogaland. Det er en sentrumsnær skole med 340 elever og 50 ansatte.
Vi har blant annet hatt ansvaret for kommunens innføringstilbud for nyankomne elever i ungdomsskolealder siden høsten 2012. Skolen jobber systematisk for å realisere likeverd og inkludering. Vi er fokusenhet for NAFO og ble i 2017 nominert av Fylkesmannen i Rogaland til Dronning Sonjas skolepris.

Høyland ungdomsskole har alltid fokus på verdien «å ville hverandre vel». I å ville hverandre vel ligger det en forpliktelse til å tenke utover seg selv, ta ansvar for egne handlinger, en forpliktelse til å ta opp de vanskelige tingene og ordne opp. En forpliktelse til å utfordre elever og kollegaer til å være dristige. Å ville hverandre vel er å stille krav. Å ville hverandre vel er å forvente. Å ville hverandre vel er å vise respekt og nysgjerrighet for hverandre. Å ville hverandre vel er å sørge for at elevene legger seg med en seier under puta hver eneste kveld. at hver eneste kollega gleder seg til å gå på jobb neste dag.

Benjaminprisen 2017
Benjaminprisen for 2017 gikk til Høyland ungdomsskole. Vi fikk prisen for vårt langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. I juryens begrunnelse trekkes det blant annet fram at «skolens satsing er preget av en nyskapende tilnærming som kombinerer integrering av minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever.»

Forankring av vårt langsiktige arbeid mot rasisme og diskriminering
Ved Høyland har vi et faglig forankret arbeid for å fremme toleranse, inkludering, samarbeid og respekt. Lesson Study, DEMBRA, 2 Adresser, FlexID, Jentegrupper/guttegrupper og Trivselslederprogrammet er alle eksempler på noen av de praktiske tiltakene som er et ledd i skolens systematiske arbeid for å realisere likeverd og inkludering.

Flexid
Høyland ungdomsskole startet Flexid kurs høsten 2013. Siden den gang har skolen hatt 4 grupper av ca 14 elever som har fullført kurset. Disse kursene fokuserer på svært mange aktuelle temaer som kan bidra til å øke forståelsen og toleransen ved å leve i et flerkulturelt samfunn. Det å ha en annen etnisk eller religiøs tilhørighet enn majoriteten er for mange svært utfordrende, da de ofte strever med å bli akseptert med en «både og» identitet. (www.flexid.no)

Dembra
Høyland er ellers først ut i Rogaland med å satse på DEMBRA ( Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme). Dembra handler om holdninger, forebygging og inkludering. I inneværende skoleår vil Høyland jobbe systematisk med oppgaver, diskusjoner og tiltak knyttet til Dembra. Noen sentrale emner i Dembra: Hvilke fordommer har du og jeg? og Hvordan kan vi være bevisst våre fordommer? Ordets makt: Hvordan vi omtaler hverandre, spiller en stor rolle for integrering, dialog og felleskap. Ved at vi som voksne i skolen kjenner våre egne holdninger, kan vi lettere utvikle refleksjon og rom for ulikhet blant elevene. (www.dembra.no) Vi har valgt å involvere elevene i Dembra ved å ta med elevrådet i deler av skolesamlingene vi har på personalets planleggingstid. På denne måten håper vi at elevenes stemme kommer bedre frem enn før. (www.dembra.no)

Samarbeid og varierte arbeidsmåter
På Høyland ungdomsskole arbeider vi målbevisst med å variere arbeidsmåter på u-trinnet der tilpasset opplæring, vurdering for læring, klasseledelse, kollegaobservasjon/hospitering, og fokus på lesing i alle fag er prioriterte satsingsområder. Samarbeidstiden internt på skolen blir brukt til å legge til rette for- og utveksle erfaringer, slik at elevene vil få oppleve at arbeidsmåtene blir enda mer praktiske og varierte i en relevant og utfordrende undervisning.

Internasjonalt samarbeid
Noen av våre engelsklærere har hatt et prosjekt som har fokus på multikulturell kunnskap. Anastasis Khanakueva ved Universitet i Stavanger har bidratt med opplegg og støtte ellers. I flere måneder har elever og lærere jobbet med ulike tema og oppgaver om identitet og kultur. En av oppgavene het «Myself, my language and my culture» hvor elevene reflekterer over egen og andres identitet. Målet med prosjektet har blant annet vært å se om økt multikulturell kunnskap har økt både trivsel og språklæringen. Ronny Nøglegaard, en av lærerne bak prosjektet, sier at det har vært spennende å følge elevenes utvikling. Prosjektet er et godt eksempel på hvordan skolen kan jobbe med tema som hjelper elevene å øke både toleranse og forståelse for andre kulturer og identiteter i tillegg til å bli mer bevisst på seg selv i møte med andre.

Lesson study
Vi benytter metoden Lesson Study der målet er å forbedre elevenes læring. Lesson Study er lærernes samarbeidslæring satt i system.
Ved å bruke en Lesson Study-metode, kan vi bli bedre til å planlegge og gjennomføre undervisningen. Samtidig retter vi fokus (gjennom observasjon av hverandre) på hvordan elevene responderer på vår undervisning.
Samarbeid mellom lærere er ekstra viktig i arbeidet med flerspråklige elever.

Involvering og synliggjøring av skolens arbeid mot rasisme og diskriminering
Høyland ungdomsskole har som mål å forankre vårt langsiktige arbeid både i personalet, foreldregruppen, hos elevgruppen og eventuelle samarbeidspartnere. Vi har samarbeidstid for lærerne hver tirsdag og onsdag. Denne tiden brukes til å diskutere elevenes faglige og sosiale progresjon, trinnmøter og til å diskutere faglig-pedagogiske temaer. Faste temaer på trinnmøtene skal være klasseledelse, pedagogisk bruk av IKT,læringsmiljø, Dembra, lesing, variasjon i undervisningsmetoder og vurdering for læring. I tillegg skal lærerne utveksle erfaringer på disse møtene. Det er dannet en utviklingsgruppe ved skolen som består ledergruppen, tillitsvalg og ressurslærer. Oppgaven til utviklingsgruppen er å se til at utviklingstemaer blir satt på dagsorden på fellesmøter , trinnmøter og på planleggingsdager. Denne gruppen er med på å sette de langsiktige målene for skolen.
Det er svært viktig for oss at spesielt arbeidet med Dembra og Lesson study blir forankret hos alle ansatte ved skolen, både hos lærerne, fagarbeiderne, miljøterapeutene og i ledergruppen. For å få til dette blir konferanser og kursing prioritert for alle ansatte. Det innebærer at alle ansatte får tilbud om å dra på eksempelvis Dembra-konferansen, skolebesøk og lignende. Rektor plukker ut de som får reise og fordeler det slik at flere får muligheten.

Som nevnt har skolen hatt ansvaret for kommunens innføringstilbud for nyankomne elever i ungdomsskolealder siden høsten 2012. I løpet av den tiden har vi årlig hatt mellom 30 og 45 elever i denne gruppen. En utfordring i forhold til inkludering har vært å prøve å unngå at innføringsklassen blir en «skole i skolen». Både på elevnivå og på systemnivå har vi hatt ulike tiltak. Enkeltelever har fått hospitere i ordinære klasser underveis i skoleåret. Enkeltelever som mestrer enkeltfag særlig godt har fått gå i ordinær klasse.
Fra å ha klasserom i en egen del av skolebygget til å være plassert der hvor de fleste klasserommene er har også vært en endring ut fra inkluderingshensyn. I løpet av høsten har elevene også hatt enkeltemner som har bidratt til mer egenrefleksjon over egen situasjon.

Skolens utviklingsarbeid herunder Lesson study, Dembra, pedagogisk bruk av digitale verktøy og vurdering for læring blir tatt opp jevnlig i FAU, SU og skolens elevråd. Høstens foreldremøter har fokus på disse områdene heller enn praktisk informasjon om timeplaner osv.
Høsten 2017 prøvde vi ut en modell for foreldreinvolvering knyttet til Flexid og innføringsklassen. Vi inviterte inn foresatte til elever som deltar i Flexid til en temasamling der vi gikk gjennom momenter av de samme temaene som barna deres gjennomgår. Målet er å synliggjøre viktige temaer rundt inkludering, flytteprosess osv for de foresatte.

Høyland ungdomsskole ønsker å fortsette og videreutvikle arbeidet vårt med å forebygge rasisme og diskriminering.
Vi ønsker å bidra til å gjøre skolen vår, lokalsamfunnet vårt og Norge til et godt sted å være for alle. Et sted der det er lov å være den man er, uansett bakgrunn og likeverd og likevel klare å finne tilhørighet og trygghet.