Skolens resultater

Høyland ungdomsskole har en egen plan for oppfølging av kartlegginger og undersøkelser. Blant annet jobbes det systematisk med den enkelte elevs progresjon på det vi kaller for EP-møter (Elevprogresjons møter). En slik oppfølging av resultater gir retning og tydelige forventninger.
Nasjonale prøver gjennomføres hver høst. grunnleggende Prøvene som tas på 8.trinn viser hvordan elevene behersker de grunnleggende ferdighetene etter 7.trinn.Det er derfor viktig at vi har en dialog med barneskolene om hvordan vi jobber med grunnleggende ferdigheter.
Skolen bruker resultatene i vårt kollektive utviklingsarbeid og i forbindelse med den enkelte elevens læring.

Skolebidragsindikator

Hver elev som begynner på en grunnskole har med seg mange forutsetninger som påvirker resultatene han eller hun får. Hva som kan tilskrives skolens innsats, er derfor uklart. For hva betyr egentlig lærernes evne til å formidle fag og motivere elevene, og skolens arbeid med læringsmiljøet og tilpasset opplæring, for elevenes resultater? Det er nettopp skolens innsats skolebidragsindikatorene forsøker å vise.

For å kunne måle skolens bidrag, må vi skille ut den delen av læringsresultatet som skyldes forutsetningene elevene har med seg. Det kontrolleres derfor for tidligere elevprestasjoner. I tillegg kontrolleres det for foreldrebakgrunn (foreldrenes utdanningsnivå, husholdningsinntekt og elevenes innvandringsbakgrunn).

Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er. De må sees i sammenheng med lokalt kunnskapsgrunnlag og annen tilgjengelig informasjon om skolens tilstand, slik som læringsresultater og læringsmiljø

Udir: Hva er skolebidragsindikatorer for grunnskolen?

Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. § 2-1 i forskriften til opplæringsloven). Målet er å skape felles refleksjon om skolens praksis og om hvilke områder skolen vil prioritere å arbeide videre med. I analysen sammenstilles data fra Skoleporten, blant annet data om ressurser, resultater fra Elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og elevresultater. Skolen kan også legge til resultater fra andre undersøkelser/kartlegginger. Disse blir sett i sammenheng med de ansattes vurdering av skolens praksis. Dette gir skolen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere noen innsatsområder for å sette i verk en helhetlig skoleutvikling. Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer skolens praksis, hva som er skolens sterke sider og hva som er skolens utfordringer. Verktøyet gir ikke resultater som kan brukes til å sammenligne ulike skoler i kommunen.