Rutiner ved Høyland Ungdomsskole

Rutiner for bytte av valgfag og språkfag ved Høyland ungdomsskole
Valgfag velges for ett år om gangen. I noen tilfeller får ikke eleven førstevalget sitt. Det kan skyldes at det var for mange som valgte faget (og en har vært uheldig i loddtrekningen om plass) eller at faget hadde for få søkere og ikke ble opprettet. I disse tilfellene får eleven 2. eller 3. valget sitt. Det er ikke anledning å søke om å få førstevalget sitt likevel.
Det er ikke mulig å bytte valgfag i løpet av skoleåret. Eneste unntak fra regelen er at en mot legeerklæring kan bytte fra aktivitet og helse/friluftsliv til et fag som er ledig.

Språk velges for tre år. Det kan forekomme at elever ikke får oppfylt førsteønsket sitt. Dette kan skyldes at det er for mange som har valgt faget ift det vi har plaser til, eller at det er for få som har valgt faget, til at klasse kunne opprettes. Nasjonale bestemmelser sier at det er mulig å bytte fag før jul i 8.klasse. Merk at det bare er mulig å bytte til engelsk fordypning eller arbeidslivsfag, dersom eleven ikke alt behersker så mye av faget som tysk-, fransk- eller spanskklassen alt har tilegnet seg.
Etter jul i 8. klasse kan rektor i spesielle tilfeller innvilge et bytte. Det skal alltid søkes skriftlig om et evnt bytte.
Rutiner for sammensetning av klasser ved Høyland ungdomsskole
Nytt 8.trinn:
Elevene ved Høyland ungdomsskole kommer fra Austrått-, Iglemyr-, Figgjo- og Bogafjell barneskoler.
Ved overflytting til ungdomsskolen bryter vi opp gamle klasser og lager helt nye «Høylandsklasser» som består av elever fra alle skoler.
Klassesammensetningen gjøres av ungdomsskolen i samarbeid med barneskolene.  Elevene får besøk fra ungdomsskolen ca oktober, der en representant fra skolen informerer om prosessen.
Det er ikke anledning å velge hvem en ønsker å gå i klasse med.
Ungdomsskolen setter opp klasser etter følgende kriterier:
 • Lik klassestørrelse. Skolen ønsker at det skal være omtrent like mange elever i hver klasse
 • Kjønn. Vi ønsker at det skal være omtrent like mange gutter og jenter i klassene
 • Avgiverskole. Alle klasser bør ha elever fra hver skole
 • Mobbing. Elever som har opplevd mobbing skal ikke gå sammen med mobber/mobbere.
 • Søsken. Der det er søsken/tvillinger velger foresatte om disse skal gå i samme- eller forskjellige klasser.
 • Spesialpedagogikk. Der det er hensiktsmessig settes elever som har rett på spesiell hjelp i samme klasse.
 • Trygghet. Alle elever skal kjenne trygghet i overgangen og vil komme i samme klasse som noen de kjenner.
Klassebytte innvilges i helt spesielle tilfeller der vi for eksempel har gjort en feil i forhold til punktene over. Etter oppstart 8. klasse kan lærer se at noen klasser er uheldig sammensatt og skolen kan gjøre bytter ut fra dette.

Elever som flytter til skolekretsen etter skolestart blir plassert i den klassen der det passer best med en ny elev.

Nærskoleprinsippet. I Sandnes kommune har elever rett til å gå på den skolen som liger nærmest hjemmet. Dette kan føre til at elever som har gått i samme klasse på barneskolen blir tilbudt plass på to forskjellige ungdomsskoler.

Fritt skolevalg. Innenfor Sandnes kommune kan elever søke om å gå på en annen skole enn den som er nærskolen. Dersom skolen har plass vil skolen ta imot eleven. Dersom eleven i utgangspunktet ikke har rett på skyss vil en heller ikke ha rett på skyss til den nye skolen.

Kommunegrenser. Det er bare elevers om bor i Sandnes kommune som har rett til skoleplass i Sandes-skolen. Dersom flytting skjer på slutten av skoleåret er det likevel mulig å søke om å få gå ut skoleåret på Høyland ungdomsskole.

Klassesammensetning ved eventuell deling/sammenslåing av klasser på 9. og 10.trinn

Noen ganger kan det være aktuelt å dele eller slå sammen klasser på 9. og 10.trinn. Dette kan skyldes stor tilflytting og dermed store klasser, stor fraflytting eller klassemiljø-hensyn.
Ved slike tilfeller vil foresatte og elever alltid få informasjon gjennom hele prosessen.

Ved deling/sammenslåing vil en bruke den kunnskapen lærerne, skolelederne, miljøpersonalet og rådgiverne våre har om elevene, klassene, klassemiljø og arbeidsmiljø til å sette sammen nye og godt fungerende klasser.

Viktige kriterier vil være:
 • Mobbing. Elever som har opplevd mobbing vil ikke bli plassert sammen med mobber/mobbere.
 • Søsken/tvillinger. Foresatte velger om søsken/tvillinger skal gå i samme- eller forskjellige klasser.
 • Klassemiljø. En vil arbeide for at elever som gjør hverandre godt blir plassert sammen, og at elevers om ikke bør gå sammen skilles.
 • Læringsmiljø er det sentrale for alt arbeid i skolen, og klassesammensetning som kan gi godt arbeidsmiljø er målet for arbeidet vårt med å sette sammen klasser.
 • Klassebytte
Noen ganger ser en at det kan være hensiktsmessig at elever bytter klasser. Dette kan skyldes mobbing, klassemiljø, læringsmiljø eller annet.
Det at de fleste vennene ens går i en annen klasse er normalt ikke god nok grunn til å skifte klasse. Vi vet at vennebytter skjer i ungdomsskolen. Viktig for oss er at klassen skal oppleves som trygg og støttende og at det skal være et godt arbeids- og læringsmiljø i klassen.
Om elever ønsker å bytte klasse tar de dette opp med kontaktlærer, sosialrådgiver, helsesøster, trinnleder eller en annen de har god relasjon til. Denne vil ta dette opp med hhv kontaktlærer, sosialrådgiver og avdelingsleder Irene Ottøy Kristiansen. Det vil bli undersøkt hva som er årsaken til ønsket og forsøkt gjort noe med dette. Ved noen tilfeller ser vi at det er hensiktsmessig og eleven får bytte klasse. Det er viktig å vite merke seg at forut for bytter ligger det oftest måneder med samtaler og utprøvinger, så det er ikke «bare å bytte». Et bytte fører noen ganger til at andre også kommer på tanken og det kan fort utløse «et skred».
Last ned Søknad om reduksjon av fravær ført på vitnemålet
Les om Samarbeidsutvalget
Les Kvalitetsutviklingsplan for Høyland ungdomsskole