FAU

2.1. Hjemlet i opplæringsloven

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) er hjemlet i opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen. Skolens foreldreråd består av alle foreldrene som har barn ved skolen.

§11-4. Foreldreråd ved grunnskoler

På hver skole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer.

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke  til at elever og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

2.2. Informasjon om utvalget

FAU skal fremme fellesinteresser til foreldrene, være bindeleddet mellom foreldrene og skolen og jobbe for et godt læringsmiljø for alle elever. FAU har informasjonsplikt overfor alle foreldre. På Høyland ungdomsskole informerer FAU foreldrene på følgende måter: referater på skolens hjemmeside, e-post til foresatte eller som ranselpost.

På Høyland holdes det klassekontaktmøte og FAU møte i september hvert år. Der velges nytt styre for kommende skoleår. Arbeidsåret for FAU er fra 1.august-31.juli påfølgende år. Det velges leder, nestleder, sekretær og styremedlem.

Utvalget er organisert med et styre og en leder som er rektors nærmeste samarbeidspartner.

FAU skal:

 • Fremme fellesinteressene for foreldrene.
 • Medvirke til at foreldrene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene.
 • Samarbeide med elevrådet, SU/SMU, rektor og lærere.
 • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
 • Arrangere samlinger for foreldre og lærere, som storforeldremøter med ulike tema.
 • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement, budsjettprosess og evt.endringer ved skolen.

2.3. Hvorfor delta i FAU? 

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barnas utvikling og oppdragelse. Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre foreldrene reell medvirkning og medansvar slik at elevenes læringsmiljø blir trygt og godt. 

Som medlem av FAU vil den enkelte: 

bli godt kjent med skolens virksomhet 

bli kjent med skolens ledelse 

bli kjent med andre foreldre 

ha mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen 

2.4. FAUs oppgaver, rettigheter og saker 

Under følger de områdene FAU skal bli orientert om, kan arbeide med og uttale seg om:

FAU er med å sikrer kvaliteten påOvergang mellom skoleslagene(fra barneskole til ungdomsskole, ungdomsskole til videregående)Diskuterer saker som tas opp iPolitiske utvalg i kommunenSamarbeidsutvalgetSkolemiljøutvalgetElevrådetForeldremøteneMedvirker aktivt iutviklingsarbeidet i skolen herunder skolens kvalitetsutviklingsplan.utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene.planlegging og oppfølging av det psykososiale miljøetsosiale tiltak for eleveneprosjekter som gjennomføres i skolenarbeidet med det fysiske skolemiljøetsamarbeid mellom hjem og skoledialog/samarbeide med politikerne
Informasjon gis til alle foreldre ved e-post  som ranselpost (kun til foreldre uten e-postadr.)  skolens hjemmeside Skolens facebookside
Samarbeider medElevrådetskolens ledelse og ansatteforeldre ved skolenklassekontaktene og bidra til at samarbeidet på gruppe/klasse-nivået fungerergi/få råd av skolens ansatte og ledelseinnhente synspunkter fra alle foreldre

2.5. Konstituering av FAU

 Rektor og FAU-leder skal i samarbeid konstituere nytt FAU så snart det er mulig ved oppstart av nytt skoleår. I konstituering skal følgende gjennomføres:

InnholdAnsvar
Evt.valg av ny lederRektor
Evt. valg av ny nestlederRektor og FAU-leder
Valg av 3 SMU/SU representanterRektor og FAU-leder
Valg av sekretærRektor og FAU-leder
Lage møtekalenderRektor og FAU-leder
Utdeling av “Rutiner for brukermedvirkning”, Kvalitetsutviklingsplan, ordensreglement, plan for trygt og godt skolemiljø osv.Rektor og FAU-leder
Informasjon om oppgaver, rettigheter og saker FAU/SMU/SU kan arbeide og uttale seg omRektor og FAU-leder

Referat FAU møte

Dato/tid: 12.12.18 kl. 18.00- 20.00
Sted: Hjemme hos Janne Tangen.

Til stede: Judith Vea Seglem, Janne Tangen, Anne Skaar, Eldrid Robberstad, Mirjam Lima, Tina Langhelle, Bettina Manthey Haaland, Vigdis Vatne ( Rektor )
Meldt forfall:

Saksliste

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av referat
 • Status læringsmiljø:
 • Tilbakemelding fra skolen ang vurderingspraksis i kroppsøving:
 • Juleballet:
 • Foreldreundersøkelsen
 • Eventuelt

Sak 1/18 Godkjenning av innkallelsen: Ingen kommentar.

Sak 2/18 Godkjenning av referat: Styret har ikke mottatt referat.

Sak 3/18 Status læringsmiljø: 8 trinns testing fra Altona er ferdig, analysen viser grønt, noe som er veldig bra. Ingenting rødt. Det er noe gult, det er på elevenes medvirkning. Rektor har samtaler med alle klassene for å ha en dialog. 2 elever melder om mobbing, det er som tiltak startet med aktivitets kalender.
Det meldes om noen enkeltsaker på 9 og 10 trinn.
Det er noen sykemeldinger i personalet, det er lyst ut en stilling nå. En tidligere student har nå fått 100% stilling. Ved mat og helse har rektor denne utdannelsen og kan være back up, og ved nødvendighet gå inn og ta dette.

Sak 4/18 Tilbakemelding fra skolen ang vurderingspraksis i kroppsøving: Rektor orienterer om arbeidet med gjennomgang og samkjøring av vurderingspraksis i kroppsøving. Rektor viderefører arbeidet.

Sak 5/18 Juleballet: Veldig bra gjennomføring av arrangementet. Det var et ønske fra 10 trinn at en i FAU var hovedkontakt for juleballet. Dette er ikke FAU sitt ansvarsområdet, fau er støttespiller. Det er en fra trinnet som skal være hovedansvarlig.
Forslag fra FAU om å lage en detaljert liste med avkrysning mulighet for å få en mer oversiktlig liste med oppgaver.
Det er en fra 10 trinn komiteen som skal hente pengene fra billettsalget på skolen.
Ved rydding etter arrangementet ble det funnet tomme flasker alkohol, FAU diskuterte alternativer for å forhindre dette ved senere arrangement. Andre skoler i Sandnes har alkotest av alle som deltar ved inngang, ingen får gå ut før det er ferdig. Mange vakter, men ingen har meldt om at de har sett noen beruset. Ingen endring i rutiner på nåværende tidspunkt.

Sak 6/18 Foreldreundersøkelsen: Den ble sendt ut 13/12-18, med svarfrist 4/1-19. Det blir i år lagt inn standard spørsmålene, forhåpentligvis vil svarprosenten øke.

Sak 7/18 Eventuelt: Burde FAU registrere seg i Brønnøysundregisteret?? Mulighet å fått vipps konto som ville lettet arbeidet ved arrangement. Dette tar opp igjen ved et senere tidspunkt.