FAU

Referat FAU møte

Dato/tid: 12.12.18 kl. 18.00- 20.00
Sted: Hjemme hos Janne Tangen.

Til stede: Judith Vea Seglem, Janne Tangen, Anne Skaar, Eldrid Robberstad, Mirjam Lima, Tina Langhelle, Bettina Manthey Haaland, Vigdis Vatne ( Rektor )
Meldt forfall:

Saksliste

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av referat
  • Status læringsmiljø:
  • Tilbakemelding fra skolen ang vurderingspraksis i kroppsøving:
  • Juleballet:
  • Foreldreundersøkelsen
  • Eventuelt

Sak 1/18 Godkjenning av innkallelsen: Ingen kommentar.

Sak 2/18 Godkjenning av referat: Styret har ikke mottatt referat.

Sak 3/18 Status læringsmiljø: 8 trinns testing fra Altona er ferdig, analysen viser grønt, noe som er veldig bra. Ingenting rødt. Det er noe gult, det er på elevenes medvirkning. Rektor har samtaler med alle klassene for å ha en dialog. 2 elever melder om mobbing, det er som tiltak startet med aktivitets kalender.
Det meldes om noen enkeltsaker på 9 og 10 trinn.
Det er noen sykemeldinger i personalet, det er lyst ut en stilling nå. En tidligere student har nå fått 100% stilling. Ved mat og helse har rektor denne utdannelsen og kan være back up, og ved nødvendighet gå inn og ta dette.

Sak 4/18 Tilbakemelding fra skolen ang vurderingspraksis i kroppsøving: Rektor orienterer om arbeidet med gjennomgang og samkjøring av vurderingspraksis i kroppsøving. Rektor viderefører arbeidet.

Sak 5/18 Juleballet: Veldig bra gjennomføring av arrangementet. Det var et ønske fra 10 trinn at en i FAU var hovedkontakt for juleballet. Dette er ikke FAU sitt ansvarsområdet, fau er støttespiller. Det er en fra trinnet som skal være hovedansvarlig.
Forslag fra FAU om å lage en detaljert liste med avkrysning mulighet for å få en mer oversiktlig liste med oppgaver.
Det er en fra 10 trinn komiteen som skal hente pengene fra billettsalget på skolen.
Ved rydding etter arrangementet ble det funnet tomme flasker alkohol, FAU diskuterte alternativer for å forhindre dette ved senere arrangement. Andre skoler i Sandnes har alkotest av alle som deltar ved inngang, ingen får gå ut før det er ferdig. Mange vakter, men ingen har meldt om at de har sett noen beruset. Ingen endring i rutiner på nåværende tidspunkt.

Sak 6/18 Foreldreundersøkelsen: Den ble sendt ut 13/12-18, med svarfrist 4/1-19. Det blir i år lagt inn standard spørsmålene, forhåpentligvis vil svarprosenten øke.

Sak 7/18 Eventuelt: Burde FAU registrere seg i Brønnøysundregisteret?? Mulighet å fått vipps konto som ville lettet arbeidet ved arrangement. Dette tar opp igjen ved et senere tidspunkt.