Elevenes læringsmiljø

Lærer og elever

Ordens- og trivselsregler
Forskrift om ordensreglement ved Høyland ungdomsskole, gjeldende fra 1.8.2015. Ordensreglementet har til hensikt å fremme samarbeid, engasjement, trivsel, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet.
Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel er i hvilken grad eleven følger skolens ordensreglement, jf forskrift til opplæringsloven § 3-5.
Skolens regler gjelder på hele skolens område samt på veien til og fra skolen. De gjelder selvfølgelig også ved alle arrangementer i regi av skolen, både på dag- og kveldstid.
Reglementet inneholder regler om oppførsel, regler om hvilke sanksjoner som kan brukes mot elever som bryter reglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.
Trivselsundersøkelse
To ganger i året (høst og vår) gjennomfører vi en trivselsundersøkelse på alle trinn.
Undersøkelsen er ikke anonym, men sensitive opplysninger vil bli behandlet profesjonelt. Dette sikrer at vi får en mer nøyaktig undersøkelse.
Undersøkelsen gir skolen en mulighet til å følge opp de sakene som blir rapportert.
Høyland ungdomsskole ser meget alvorlig på mobbing, og har som mål at skolen skal være en trygg plass for alle. Jfr. Opplæringsloven § 9a-1: «..alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.»
Selv om vi på skolen setter fokus på problemet, er det ikke alltid vi klarer å fange dette opp. Her er vi avhengig av dere hjemme i tillegg til elevenes informasjon.

 

ELEVENES LÆRINGSMILJØ – ENDRINGER I LOVVERKET

På tross av mange tiltak og kampanjer de siste tjue årene for å sikre barn og unge et godt skolemiljø, har antallet elever som oppgir å bli mobbet holdt seg høyt. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem.

Det nye regelverket i kapittel 9 A skal styrke rettighetene til elevene som blir mobbet og deres foreldre, og være et effektivt virkemiddel mot mobbing og dårlige skolemiljøer. Under informerer vi om de viktigste punktene i §9 A.

Retten til et trygt og godt skolemiljø (§9 A – 2)

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Null-toleranse mot mobbing og skolens systematiske arbeid (§9 A – 3)

Skolen skal ha null-toleranse mot krenking, som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme helse, miljøet og sikkerheten til elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Aktivitetsplikten (§9 A – 4)

Skolens plikt til å handle i mobbesaker er skjerpet og konkretisert gjennom en ny aktivitetsplikt. Skolen har:

 • plikt til å følge med
 • plikt til å gripe inn i akutte situasjoner
 • plikt til å varsle all mistanke og kjennskap
 • plikt til å undersøke all mistanke og kjennskap
 • plikt til å sette inn tiltak når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø
Dokumentasjonsplikt

Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå:

 1. hvilke problem tiltakene skal løse
 2. hvilke tiltak skolen har planlagt
 3. når tiltakene skal gjennomføres
 4. hvem som er ansvarlige for gjennomføringen av tiltakene
 5. når tiltakene skal evalueres

Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten.

Skjerpet aktivitetsplikt (§9 A – 5)

Dersom en ansatt får mistanke om eller kjennskap til at en annen ansatt utsetter en elev for krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering, skal vedkommende straks varsle rektor. Rektor skal varsle skoleeier.

Håndhevingsordning (§9 A – 6)

Dersom en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan eleven eller foreldrene melde saken til fylkesmannen etter at saken er tatt opp med rektor.

Elevdeltakelse i arbeid med skolemiljø (§9 A – 8)

Elevene skal få ta del i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for et trygt og godt skolemiljø.

Mer informasjon på linkene under

Fylkesmannen har laget en kort informasjonsvideo om retten til et godt skolemiljø.
https://www.youtube.com/watch?v=9ewPaNLozV8
Utdanningsdirektoratet har opprettet en egen hjemmeside nullmobbing.no. Her finnes ytterligere informasjon om regelverket og gode råd til elever og foreldre.

Elevenes læringsmiljø ved vår skole

Ved Høyland arbeider vi kontinuerlig for å ivareta et trygt og godt læringsmiljø. Elevenes læringsmiljø er i fokus i svært mange sammenhenger, og saker som omhandler elevenes skole- og læringsmiljø er tema på møtene i:

 • klassene via kontaktlærer og tillitsvalgt elev
 • elevrådet (Læringsmiljø er fast sak på alle møter)
 • skolemiljøutvalget (Organ for å ivareta elevenes læringsmiljø der elever og foreldre er i flertall)
 • ressursteamet (Her er sosialrådgiver, yrkesrådgiver, helsesøster, spes.ped.koordinator og skolens ledelse representert)
 • trinnmøter (Ledelsen, trinnleder og alle som arbeider på et trinn er representert)
 • teammøter (Alle som arbeider i en klasse og ledelsen er representert)
 • FAU (foreldrenes arbeidsutvalg består av en foreldrerepresentant fra hver klasse og en representant fra ledelsen).

Skolen har også utarbeidet en egen tiltaksplan mot mobbing der personalet gis veiledning og verktøy til å avdekke, forebygge og stanse mobbing.

Hvordan får vi vite hva elevene mener om læringsmiljøet?

For å vite hvordan elevene selv oppfatter sitt psykososiale miljø, har vi faste tiltak som settes inn årlig:

 • Kartlegging av læringsmiljøet i den enkelte klasse med påfølgende foreldremøter.
 • Sosiogram over klassene (oversikt over hvem elevene er med og hvordan de har det i klassen)
 • Elevundersøkelsen (gjennomføres på alle skoler)
 • Trivselsundersøkelse (intern undersøkelse)
 • Elevsamtaler mellom kontaktlærer og den enkelte elev

Gjennom foreldreundersøkelsen har også foresatte anledning til å gi skolen tilbakemelding om læringsmiljøet.